Twój przewodnik po zdrowiu

Holandulus to internetowy magazyn poświęcony zdrowiu i urodzie. Odchudzanie, porady zdrowotne, jak leczyć choroby? Dołącz do nas!

Alergia pokarmowa – przyczyny nietolerancji

Alergia pokarmowa – przyczyny nietolerancji


Naj­częst­szą przy­czyną nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych są braki enzy­ma­tyczne w jeli­tach, unie­moż­li­wia­jące wła­ściwe tra­wie­nie danego skład­nika pokar­mo­wego, lub nad­mier­nie nasi­lone reak­cje orga­ni­zmu na skład­niki poży­wie­nia, podobne do sub­stan­cji wywo­łu­ją­cych stan zapalny (tzw. media­to­rów stanu zapal­nego, np. hista­miny)  lub układu ner­wo­wego (np. bioaminy).

Nie­do­bory enzymatyczne

Nie­do­bory enzy­ma­tyczne obser­wo­wane są czę­sto u naj­młod­szych dzieci, wtedy naj­czę­ściej zwią­zane są z nie­doj­rza­ło­ścią układu pokar­mo­wego pl.wikipedia.org. Takie nie­to­le­ran­cje z cza­sem mijają, gdyż orga­nizm doj­rzewa i w pew­nym momen­cie zaczyna pro­du­ko­wać odpo­wied­nią ilość danego enzymu. Nie­mniej, rów­nież i doro­śli mogą cier­pieć z powo­dów takich nie­do­bo­rów, naj­czę­ściej gdy nie­to­le­ran­cja wynika z defektu gene­tycz­nego, np. muta­cji osła­bia­ją­cej dzia­ła­nie jed­nego z enzy­mów tra­wien­nych. Nie­to­le­ran­cja pokar­mowa może rów­nież poja­wić się „wtórnie”np. na sku­tek dłu­go­trwa­łego podraż­nie­nia nabłonka jelit przez infek­cję i stan zapalny . Przy­kła­dem nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wych wyni­ka­ją­cych z bra­ków enzy­ma­tycz­nych jest np. nie­to­le­ran­cja laktozy.

Podo­bień­stwo skład­ni­ków pokarmu do sub­stan­cji bio­lo­gicz­nie czynnych

Nad­mierna odpo­wiedź orga­ni­zmu na nie­które skład­niki pokar­mowe wynika z tego, że wiele pro­duk­tów spo­żyw­czych zawiera związki podobne do tych, które funk­cjo­nują jako ważne prze­kaź­niki (media­tory) w orga­ni­zmie, odpo­wie­dzialne za funk­cjo­no­wa­nie układu odpor­no­ścio­wego lub ner­wo­wego. Do takich sub­stan­cji zali­czają się np. tzw. aminy bio­genne, natu­ral­nie wystę­pu­jące np black latte opinie. w serze żół­tym i tru­skaw­kach, kofe­ina, siar­czany, sali­cy­lany i alko­hol. Podej­rzewa się, że nie­które środki kon­ser­wu­jące i wzmac­nia­cze smaku doda­wane do prze­twa­rza­nej żyw­no­ści (np. glu­ta­mi­nian sodu), mogą rów­nież wywo­ły­wać nie­to­le­ran­cje pokar­mowe, jed­nak prze­pro­wa­dzone do tej pory próby kli­niczne nie potwier­dzają takiej zależności.

Rate this post