Twój przewodnik po zdrowiu

Holandulus to internetowy magazyn poświęcony zdrowiu i urodzie. Odchudzanie, porady zdrowotne, jak leczyć choroby? Dołącz do nas!

Objawy i diagnostyka nietolerancji

Objawy i diagnostyka nietolerancji


Objawy nie­to­le­ran­cji naj­czę­ściej nie są nagłe, a raczej roz­wi­jają się w ciągu kilku godzin lub dni, mogą też trwać przez dłuż­szy okres czasu. Nie­które objawy mogą być jedak podobne do tych obser­wo­wa­nych w reak­cjach typowo aler­gicz­nych, co utrud­nia diagnostykę.

Naj­częst­sze objawy nietolerancji

  • objawy  z prze­wodu pokar­mo­wego (ból brzu­cha, bie­gunka, wzdę­cia, wymioty, zapar­cia, nudności)
  • objawy skórne (wysypka, świąd, obrzęk)
  • ogólne pogor­sze­nie samo­po­czu­cia, zmę­cze­nie, ból głowy, bóle mięśni
  • objawy krą­że­niowe (aryt­mia, gwał­towny skok lub spa­dek ciśnie­nia krwi, zaczer­wie­nie­nie skóry)
  • zmiany nastroju: nie­po­kój, pobu­dze­nie, depresja

Dia­gno­styka nietolerancji

Roz­róż­nie­nie mię­dzy aler­gią a nie­to­le­ran­cją pokar­mową można doko­nać na pod­sta­wie bada­nia lekar­skiego połą­czo­nego ze stan­dar­do­wymi testami – testami naskór­ko­wymi i płat­ko­wymi oraz poprzez pomiary obec­no­ści prze­ciw­ciał spe­cy­ficz­nych klasy IgE. Bar­dzo pomoc­nym narzę­dziem jest też dzien­ni­czek die­te­tyczny (dostępny do ścią­gnię­cia tutaj).

Ponadto należy pamię­tać, że nie wszyst­kie objawy podraż­nie­nia skóry i błon ślu­zo­wych świad­czą o nie­to­le­ran­cji pokar­mo­wej. Np. kwas zawarty  w owo­cach cytru­so­wych może wywo­ły­wać podraż­nie­nia skóry w oko­licy ust u każ­dego, bez związku z nie­to­le­ran­cją poka­mową, z racji swo­ich wła­ści­wo­ści chemicznych.

Rate this post