Twój przewodnik po zdrowiu

Holandulus to internetowy magazyn poświęcony zdrowiu i urodzie. Odchudzanie, porady zdrowotne, jak leczyć choroby? Dołącz do nas!

Reakcja alergiczna

Reakcja alergiczna


Reak­cja aler­giczna nastę­puje w wyniku błęd­nego roz­po­zna­nia anty­genu nie­szko­dli­wego dla orga­ni­zmu jako nie­bez­pie­czeń­stwa. Nie­pra­wi­dłowe roz­po­zna­nie anty­genu może nastą­pić na sku­tek błęd­nej infor­ma­cji z tkanki, wła­ści­wo­ści anty­genu lub pre­dys­po­zy­cji genetycznej.

Reak­cja aler­giczna prze­biega w dwóch etapach.

  1. Uczu­le­nie nastę­puje, kiedy zak­ty­wo­wane przez aler­gen komórki den­dry­tyczne wędrują do węzłów chłon­nych i tam pobu­dzają spe­cjalny typ lim­fo­cy­tów T (lim­fo­cyty Th2, prze­zna­czone do walki z paso­ży­tami, ale zaan­ga­żo­wane rów­nież w reak­cję aler­giczną). Następ­nie lim­fo­cyty Th2 pobu­dzają lim­fo­cyty B do pro­duk­cji ‘aler­gicz­nych” prze­ciw­ciał typu IgE, które wędrują z krwią do tka­nek. Prze­ciw­ciała IgE przy­cze­piają się do komó­rek tucz­nych, które od tego momentu są przy­go­to­wane do wydzie­la­nia hista­miny i innych czyn­ni­ków prozapalnych.
  2. Każdy kolejny kon­takt z aler­ge­nem powo­duje reak­cję aler­giczną. Reak­cja ta nastę­puje natych­miast, na sku­tek wyrzutu zawar­to­ści komó­rek tucz­nych (wcze­sna faza reak­cji aler­gicz­nej). W fazie tej aler­gen łączy się z prze­ciw­cia­łami IgE na komór­kach tucz­nych i powo­duje ich gwał­towną akty­wa­cję i uwol­nie­nie hista­miny i innych sub­stan­cji zapal­nych, nisz­czą­cych tkankę.

Dodat­kowo, u około 50% aler­gi­ków obser­wo­wana jest rów­nież tzw. późna faza reak­cji aler­gicz­nej (6-72h od kon­taktu z aler­ge­nem), w któ­rej na sku­tek wydzie­la­nia sub­stan­cji zapal­nych przez komórki tuczne nastę­puje napływ innych komó­rek układu odpor­no­ścio­wego, takich jak gra­nu­lo­cyty, makro­fagi i lim­fo­cyty T. Komórki te wydzie­lają znaczne ilo­ści media­to­rów (tzw. cyto­kin), pod­trzy­mu­ją­cych aler­giczną reak­cje zapalna oraz nisz­czą okle­jone aler­ge­nem komórki bez­po­śred­nio, powo­du­jąc uszko­dze­nie tkanek.

Tak długo, jak długo aler­gen jest obecny, reak­cja uczu­le­niowa nasila się. Co wię­cej, po wyga­śnię­ciu reak­cji aler­gicz­nej pozo­stają tzw kto. komórki pamięci, prze­ciw­ciała spe­cy­ficzne dla danego aler­genu oraz zak­ty­wo­wane komórki tuczne. Wszyst­kie te skłą­dowe układu immu­no­gicz­nego są w sta­nie „uśpie­nia” i gotowe zare­ago­wać bły­ska­wicz­nie na kolejne zetknię­cie się z danym aler­ge­nem. Dodat­kowo przej­ściowy stan zapalny może łatwo prze­ro­dzić się w reak­cję prze­wle­kłą, w efek­cie pro­wa­dząc do trwa­łego uszko­dze­nia i prze­bu­dowy tkanki (np. w przy­padku astmy aler­gicz­nej), czę­sto nie­od­wra­cal­nie upo­śle­dza­jąc funk­cje (i wydol­ność) danego narządu.

Rate this post